«
Не трябва да се разрежда преди употреба.
Може да се обработва след около 12-14 часа. Изсъхва напълно след 28 часа.
Съхранение: на сухо, хладно място, като се пази от замръзване и висока влажност.
Стъпка 1 – Преди употреба нанесете грунд Spatula Stuhhi Primer Naturale.
Стъпка 2 – Подгответе разцветката си, като изберете оцветители от нашата тон карта и разбъркайте оцветителите с бъркалка. Оставете ги да престоят 24 часа.
Стъпка 3 - Първият слой се нанася с маламашка.
Стъпка 4 – Създайте желания ефект с подходящите инструменти.
Стъпка 5 - Когато продуктът започне да съхне, продължете с притискане и изглаждане на стената.
Стъпка 6 – Създайте желаният финишен слой с Gioia, Oro, White Paint или Cera del Vecchio. Ако желаете, увеличете защитата на стената с Vetro-Frammenti.
Покривна морма
Опаковкиmq/KGKG. 24KG. 8KG. 4KG. 2
Segui il tuo Istinto Артикул 10700,512 mq4 mq2 mq1 mq
Формула
Опаковки KG. 24KG. 8KG. 4KG. 2
Segui il tuo Istinto Артикул 1070I12.250 ml750 ml375 ml187 ml
I2750 ml250 ml125 ml62 ml
I3186 ml62 ml31 ml15,5 ml
I460 ml20 ml10 ml5 ml
Не съдържа разтворители – Незапалима – Дишаща

Регулаторна информация
Граници на ЕО за ЛОС за този продукт (cat.A/I): 200 гр./л. (2010)
Максимално съдържание на ЛОС 35 гр./л.

Идентификация на опасностите
Предупреждение:
H315: Причинява раздразнение на кожата
Предпазни мерки:
P264: Измийте частите от тялото, които са имали контакт с продукта след употреба.
P280: Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска.
Мерки за оказване на първа помощ:
P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Изплакнете обилно със сапун и вода.
P321: Специфична употреба (вж. етикета)
P332 + P313: При раздразнение на кожата: потърсете лекарски съвет.
P362: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Опасност:
H318: Причинява сериозно увреждане на очите.
Предпазни мерки:
P280: Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска.
Мерки за първа помощ:
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте обилно, премахнете някакви контактни лещи и продължете да промивате обилно с течаща вода.
P310: Незабавно се свържете с Център по отравяния или лекар.