«
Не трябва да се разрежда преди употреба.
Може да се обработва след няколко часа. Изсъхва напълно след 28 часа.
Съхранение: на сухо, хладно място, като се пази от замръзване и висока влажност.
Покривна морма
Опаковкиmq/kgKG 24KG 8
Marmorino 2020 Art. 10901,2 - 1,417,1 mq5,7 mq

Формула
Опаковки KG 24KG 8
Marmorino 2020 Артикул 1090MA2750 ml250 ml
MA3186 ml62 ml
MA462 ml20 ml
MA521 ml7 ml
Не съдържа разтворители - Незапалима - Дишаща

Регулаторна информация
Граници на ЕО за ЛОС за този продукт (cat.A/I): 200 гр./л. (2010)
Максимално съдържание на ЛОС 50гр./л.

Идентификация на опасностите
Предупреждение:
H315 - Причинява раздразнение на кожата
Предпазни мерки:
P264 - Измийте частите от тялото, които са имали контакт с продукта след употреба.
P280 - Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска
Мерки за оказване на първа помощ:
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Изплакнете обилно със сапун и вода.
P321 - Специфична употреба (вж. етикета)
P332 + P313 - При раздразнение на кожата: потърсете лекарски съвет.
P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Опасност:
H318 - Причинява сериозно увреждане на очите
Предпазни мерки:
P280: Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска.
Мерки за първа помощ:
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте обилно, премахнете някакви контактни лещи и продължете да промивате обилно с течаща вода.
P310: Незабавно се свържете с Център по отравяния или лекар