«
Не трябва да се развежда преди употреба.
Може да се обработва след около 12-14 часа. Изсъхва напълно след 28 часа.
Съхранение: на сухо, хладно място, като се пази от замръзване и висока влажност.
Стъпка 1 - Преди употреба нанесете грунд Primer Naturale.
Стъпка 2 - Подгответе разцветката си, като изберете оцветители от нашата тон карта и разбъркайте оцветителите с бъркалка. Оставете ги да престоят 24 часа.
Стъпка 3 – Нанесете само един слой, разнесете продукта свободно с маламашка.
Стъпка 4 – Когато продуктът започне да съхне (15/20 минути), го загладете с нашата шпатула, като пръскате с вода.
Стъпка 5 – Когато продуктът започне да изсветлява, което е признак, че е почти изсъхнал, загладете повърхността с ръкавица PE6.
Стъпка 6 – За да постигнете по-голяма прозрачност, можете също да използвате нашата шпатула за сухо полиране. Ако желаете, създайте защита с Savon d'Eau, Cera del Vecchio, Vetro Lucido или Opaco, в зависимост от изискванията за дишане и резистентност.
Покривна морма
Опаковкиmq/KGKG. 24KG. 8KG. 4
Muro Naturale Артикул 10750,512 mq4 mq2 mq
Формула
Опаковки KG. 24KG. 8KG. 4
Muro Naturale Артикул 1075M2750 ml250 ml125 ml
M3186 ml62 ml31 ml
M460 ml20 ml10 ml
M521 ml7 ml3,5 ml
Не съдържа разтворители – Незапалима – Дишаща

Регулаторна информация
Граници на ЕО за ЛОС за този продукт (cat.A/I): 200 гр./л. (2010)
Максимално съдържание на ЛОС 50 гр./л.

Идентификация на опасностите
Предупреждение:
H315: Причинява раздразнение на кожата
Предпазни мерки:
P264: Измийте частите от тялото, които са имали контакт с продукта след употреба.
P280: Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска.
Мерки за оказване на първа помощ:
P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Изплакнете обилно със сапун и вода.
P321: Специфична употреба (вж. етикета)
P332 + P313: При раздразнение на кожата: потърсете лекарски съвет.
P362: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Опасност:
H318: Причинява сериозно увреждане на очите.
Предпазни мерки:
P280: Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска.
Мерки за първа помощ:
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте обилно, премахнете някакви контактни лещи и продължете да промивате обилно с течаща вода.
P310: Незабавно се свържете с Център по отравяния или лекар.