«
Не трябва да се разрежда преди употреба.
Може да се обработва след няколко часа. Изсъхва напълно след 28 часа.
Съхранение: на сухо, хладно място, като се пази от замръзване и висока влажност.
Стъпка 1 – Преди употреба нанесете грунд Spatula Stuhhi Primer Naturale
Стъпка 2 – Подгответе разцветката си, като изберете оцветители от нашата тон карта и разбъркайте оцветителите с бъркалка. Оставете ги да престоят 24 часа
Стъпка 3 - Първият слой се нанася с иноксова маламашка на големи кръстосани движения. Идеята е да се нанесе равномерно количество материал по цялата повърхност, точно толкова колкото да погрие зърнестия грунд
Стъпка 4 - При втория слой, повърхността трябва да е идеално изсъхнала, за да се създаде идеално гладка основа за полагане на третия слой
Стъпка 5 - При третия слой, един важен трик за лесно полиране е да разбърквате много добре Spatula Stuhhi, за да стане материала по-течен, за по-фин трети слой
Стъпка 6 – Това е снимка на двете различни консистенции. Използвайте нашите специални шпатули, особено за третия слой
Стъпка 7 – В този момент продуктът ще проникне във всяка малка пукнатина и с леки движения повърхността ще стане пефектно гладка. Нанасяме ... и отнемаме Spatula Stuhhi на площ от 1 кв.м. и ...
Стъпка 8 - ... 30 сек. по-късно заглаждаме с много чиста спакла по този начин. Преминаваме на следващия квадратен метър, застъпвайки първия, за да премахнем всякакви следи от сливането
Стъпка 9 – Сега вече задачата е приключила. Стената е стегната, лъскава, мека и напълно дишаща.
Покривна морма
Опаковкиmq/KGKG. 24KG. 8KG. 2
Spatula Stuhhi Артикул 1001124 mq8 mq2 mq
Формула
Опаковки KG. 24KG. 8KG. 2
Spatula Stuhhi Артикул 1001S12.250 ml750 ml187 ml
S2750 ml250 ml62 ml
S3186 ml62 ml15,5 ml
S460 ml20 ml5 ml
Не съдържа разтворители – Незапалима – Дишаща

Регулаторна информация
Граници на ЕО за ЛОС за този продукт (cat.A/I): 200 гр./л. (2010)
Максимално съдържание на ЛОС 50гр./л.

Идентификация на опасностите
Предупреждение:
H315 - Причинява раздразнение на кожата
Предпазни мерки:
P264 - Измийте частите от тялото, които са имали контакт с продукта след употреба.
P280 - Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска
Мерки за оказване на първа помощ:
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Изплакнете обилно със сапун и вода.
P321 - Специфична употреба (вж. етикета)
P332 + P313 - При раздразнение на кожата: потърсете лекарски съвет.
P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Опасност:
H318 - Причинява сериозно увреждане на очите
Предпазни мерки:
P280: Носете защитни ръкавици / облекло / очила / маска.
Мерки за първа помощ:
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте обилно, премахнете някакви контактни лещи и продължете да промивате обилно с течаща вода.
P310: Незабавно се свържете с Център по отравяния или лекар